Sprawiedliwy Sąd
Bez kategorii , Wiersze / 20 października 2020

Och płytki, nierozumny świecie, o zgrozo!! W szatańskim wydaniu, nie lubisz co miłe Bogu, nie kryjesz to w swoim knowaniu.   Pociągasz za sobą słabych, obłudnie kryjąc prawdę, ty wiesz jak manipulować, mając dla prawdy pogardę.   Odstąp od walki złoczyńco, wszak możesz zaniechać swych knowań, przecież nie jesteś idiotą, odmień swój pakiet zachowań.   Bóg Ojciec, choć jest potężny, nie zdeptał cię jak robaka, podlegasz Jego jurysdykcji, a robisz z siebie pętaka.   Podporządkowałeś sobie narody, Bożą Chwałę zmieniłeś w religię, Chrystus pokazał ci drogę, ty zmieniłeś nawet Jego imię.   Jednak jesteś tak nieudolny, a fałszerstwo jest takie jak smoła, kiedy Jeszu dał ŚWIADECTWO PRAWDZIWE... Nic przed prawdą się ukryć nie zdoła.   Jestem taki spokojny, jak nigdy, Bóg osądzi cię, sprawiedliwie!!! Będę z braćmi patrzył na sąd, a niczego sąd, nie pominie.   Co cesarskie, to cesarzowi, a co Boskie, Chwałę oddać Bogu, to, co jednak szatańskie, niech nie przekracza progu!!! Autor: Antoni G.   Chwała Panu Jeszu   

Okup
Bez kategorii / 27 września 2020

Ewangelia wg apostoła Jana 3:16 ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jedynego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu,, Ale jak było możliwe, że jeden człowiek, Jeszu Pomazaniec, odkupił przez swą śmierć cały świat ludzki? (1 Tym 2: 6) Dlaczego nie jest wymagana osobna ofiara okupu za każdego członka rodziny ludzkiej? Wszystko to trzeba zawdzięczać łasce Bożej i jego mądrości, objaśnia nam to krótko apostoł Paweł w liście do Rzymian 5: 12, 15-19

«Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi…
Bez kategorii / 27 września 2020

Ewangelia Marka 1: 44 ,,mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich»,,. Oto sytuacja dotycząca nauczania Jeszu Pomazańca Bożego: ,,Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jeszu surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jeszu nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.'' -  Marka 1: 40-45

Łaska
Bez kategorii / 7 września 2020

,,Przez którego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo dla posłuszeństwa wiary między wszystkimi narodami, względem imienia Jego; między którymi jesteście i wy powołanymi Jeszu Pomazańca.” – List Pawła do Rzymian 1: 5,6   Słowo ,charis’: Oryginalne słowo: χάρις, ιτος, ἡ - : łaska, życzliwość, Wyczerpująco: «czyjaś przychylność, wspaniałomyślność», «darowanie lub złagodzenie kary» Słowo ,charis’ - ,łaska’, nie jest tylko tworem czysto chrześcijańskim, istnieje ono także w Starym Przymierzu. Ale to Nowe Przymierze ustalił sens tego słowa i nadał mu właściwy rozmiar ustanowiony przez Pana Jeszu Pomazańca. ,, Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jeszu Chrystusa.” – Jana 1:17* Łaska to dar Boży, który zawiera w sobie wszystkie dobrodziejstwa, które pochodzą od Syna Bożego. ,,Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakoż by wszystkiego z nim nie darował nam?” – Rzymian 8:32* Jest to dar obejmujący swoją dobrocią stworzenie, które ten dar otrzymuje, a ten, kto otrzymuje, Jego dar(Boga), znajduje u Boga łaskę i upodobanie. Godne uwagi jest to, że zarówno w języku hebrajski, jak w greckim i podobnie w języku polskim – słowo ,łaska’ oznacza źródło daru, gdy chodzi o tego, który daje, oraz następstwa daru dla tego, który go otrzymuje....

Pamiątka śmierci Chrystusa
Bez kategorii / 5 kwietnia 2020

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Łukasza 22:19   Dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! 1 Koryntian 11:24   Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę! 1 Koryntian 11:25 „Czternastego dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora dwudziestego pierwszego dnia tego miesiąca. Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju.”  - Wyjścia 12:18,19  „Macie obchodzić Święto Przaśników. Przez siedem dni w miesiącu nowego ziarna (Awiw) będziecie jeść chleb przaśny, tak jak ci nakazałem, bo wtedy wyszedłeś z Egiptu.” - Wyjścia 23:15 Iszraelici przez siedem dni jedli chleb bez zakwasu. Święto zaczynało się dnia 14 po zachodzie słońca, co znaczy, że pierwszy posiłek z wielu, był kolacją. Właśnie ten pierwszy posiłek spożył nasz Pan z uczniami ustanawiając pamiątkę i zawierając przymierze. Ten pierwszy posiłek nie był głównym posiłkiem paschalnym, dlatego w...