Wierność
Bez kategorii / 31 stycznia 2019

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” - Mateusza 24:13   Wierność, która w sposób szczególny charakteryzuje Boga, jest często łączona z Jego ojcowską dobrocią względem narodu. To dwa uzupełniające się wzajemnie atrybuty wskazują na to, że przymierze jest darem darmo danym przez Boga i że jest równocześnie związkiem, którego trwałość ma być próbowana przez całe wieki. „Wierność Twoja [trwa...

Błogosławieni, którzy płaczą!
Bez kategorii / 31 grudnia 2018

Smutek W przeciwieństwie do radości, smutek jest przykrym owocem, który ujawnia się na zewnątrz. Przyczyny smutku mogą być różne: jakieś doświadczenie wskazujące na to, że Bóg ukrył swoje oblicze, „Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?” - Psalm 13:2 małżonka sprawująca zawód swoją przewrotnością, „Duch przygnębiony, twarz zasmucona i rana ser...

Zbawienie
Bez kategorii / 25 listopada 2018

„Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” - 1 Tymoteusza 2:3,4   Bóg chce, żeby wszyscy ludzie zostali zbawieni.(1 Tym 4: 1-10) Dlatego właśnie posłał swego Syna, jako Zbawiciela, aby zbawić grzeszników, w tedy objawiła się łaska i miłość Boga(1 J, 4: 14;Mat 1: 21) . „Nauka to zasługująca na wiarę i godna...

,Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody w imię moje, wszędzie’ – Ewg. Mateusza 28:19
Bez kategorii / 30 października 2018

W The Tyndale New Testament Commentaries, tom 1, s. 275, czytamy: ‘Często dowodzi się, że słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie są ipsissima verba [ściśle rzecz biorąc słowami] Jeszu, lecz (...) późniejszym liturgicznym dodatkiem’. Uwaga redakcyjna: Zgodnie z zasadą zgodnego świadectwa dwóch lub trzech świadków usunięto dłuższy bieg tekstu, który występuje w większości przekładów Biblii, ponieważ...

Wielki tłum
Bez kategorii / 30 września 2018

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: «Alleluja!” - Objawienie 19:1   Jak kiedyś Iszrael(Wyj 19:6), tak teraz nowy lud ma się narodzić z inicjatywy Bożej. Oczyści On swój lud, zmieni mu serce, tchnie weń swego Ducha(Ez 36: 26, 27), wyłączy z jego łona grzeszników i ocali resztę pokornych i sprawiedliwych(Iz 10:20; Sof 3:13) Z  tym ludem stworzonym przez Boga(Iz 65:18...