Demon
Bez kategorii / 1 maja 2019

Jak postały demony? Natchnieni prorocy Biblii nie uśmiechali się na myśl o istnieniu demonów, czyli diabłów. Byli oni dobrze poinformowani z dowodami, że demony istnieją, i potępiali kult demonów oraz ostrzegali przed nim wszystkich czcicieli żywego i prawdziwego Boga.  W wygłoszonej przed śmiercią mowie prorok Mojżesz powiedział do swego ludu o jego niewiernych przodkach; „Złym duchom składają ofiary, nie Bogu, bogom, których oni nie znają, nowym, świeżo przybyłym - nie służyli im wasi przodkowie.” - 5 Mojżeszowa 32:17 Ponieważ zdobywcy Ziemi Obiecanej nie pozabijali czcicieli demonów, jakimi byli mieszkańcy tego kraju, nastąpiło to, co jest opisane w Psalmie; „Nie wytracili narodów,  jak im to Pan nakazał. Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków; poczęli czcić ich bałwany, które się stały dla nich pułapką. I składali w ofierze swych synów i swoje córki złym duchom. I krew niewinną przelali: <krew synów swoich i córek, które złożyli w ofierze posągom kananejskim>. I ziemia krwią się skalała,” -  Psalm 106:34-38 Wiele wieków później pomazańcowy posłaniec Paweł napisał do barci w Koryncie, w którym uprawiano kult demonów; „Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom...

Krzyż czy pal?
Bez kategorii / 12 kwietnia 2019

Ukrzyżowanie Śmierć na krzyżu była w czasach Asyryjczyków, Babilończyków, Persów, Kartagińczyków i w Imperium Rzymskim powszechną formą karania buntowników politycznych, powstańców, (np: Powstanie Spartakusa***) niewolników, a tak że przestępców kryminalnych. Ale rzadko stosowana wobec obywateli Rzymskich. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Pan Jeszu nie niósł krzyża, który ważył ok. 100 - 130 kg, tylko jego poprzeczną belkę*, belka ważyła ok. 50-60 kg, a jej długość wynosiła 200 cm, a jej przekrój to 20 - 30 cm. Skazańcy byli stawiani przed właściwym dla miejsca okoliczności sądem. Sprawę rozpatrywał najczęściej trybunał wojskowy, ustanowiony przez wyższego dowódcę armii lub legionu i jego urzędników. Sędziami w sądach (prowincjach) byli zwierzchnicy administracji imperium (legat, namiestnik itp). Okrutną egzekucję poprzedzało okrutne torturowanie (poddawano skazańca biczowaniu, co powodowało znaczącą utratę krwi i wejście ofiary w stan szoku oraz otępienia). Z godnie z rzymską literaturą źródłową skazany na ukrzyżowanie nigdy nie przenosił całego krzyża.  Pionowe pale były już przygotowane (pionowa belka była na stałe wbita w ziemię) położona poza miastem. Skazańca sprzed oblicza sędziego lub z więzienia odprowadzano na teren egzekucji pod strażą wojskową. Większości przypadkach przed skazańcem szła osoba, która niosła tabliczkę z tytułem (łac. titulus) wypisaną po łacinie i w lokalnych językach, aby mógł...

,,Miłość braterska”
Bez kategorii / 25 marca 2019

 „Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.” -                                                                                                                                                                                                                                                Rzymian 8:29  Przez swoją śmierć na krzyżu Pan Jeszu Pomazaniec Boży stał się „pierworodnym między wielu braćmi.”, pojednał On powołanych z narodu Iszraela z powołanymi z narodów pogańskich. „Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele -  w...

Jedność
Bez kategorii / 28 lutego 2019

,,Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!"                                                                                                                         1 Piotra 2: 17 Świat ze swą cudowną różnorodnością jest dziełem Boga Stwórcy, którego plany objawiają się w nakazie wydanym pierwszym ludziom; „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».” - Rodzaju 1:28 Widać stąd, jak to w dziele Bożym łączą się ze sobą uniwersalność i jedność. Wszystkie rzeczy stworzone mogły dojść do jedności pod władzą człowieka, naprzód człowiek musi się rozmnożyć, było rzeczą konieczną żeby dokonało się jego zjednoczenie z niewiastą. „mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego...

Wierność
Bez kategorii / 31 stycznia 2019

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” - Mateusza 24:13   Wierność, która w sposób szczególny charakteryzuje Boga, jest często łączona z Jego ojcowską dobrocią względem narodu. To dwa uzupełniające się wzajemnie atrybuty wskazują na to, że przymierze jest darem darmo danym przez Boga i że jest równocześnie związkiem, którego trwałość ma być próbowana przez całe wieki. „Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie; umocniłeś ziemię, i trwa” – Psalm 119:90  Na te dwie postawy streszczają się w nich drogi Boże  - ,,Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań”(Ps 25:10) Na przestrzeni całej historii zbawienia wierność Boga ukazuje się ciągle niewzruszona, podczas gdy ze strony człowieka przeciwstawia się jej ustawiczna niewierność. W swej wierności Bóg sprawia aż to, że Pomazaniec Jeszu, wierny świadek prawdy(J 18:37; Obj 3:14) przekazuje ludziom łaskę, której jest pełen łaski i prawdy(J1:14). Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce(J1:16), dają możliwość zasłużenia sobie na koronę życia, o ile będą naśladowcami Boga i Syna Bożego, wierność aż do śmierci. „Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć...