,,Moc, władza, potęga” – gr. ,energeia, kratos, dynamis”
Bez kategorii / 19 listopada 2019

„Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jeszu i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.  [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jeszu Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawic na wyżynach niebieskich” - Efezjan 1:15-21bt Apostoł Paweł w liście do Efezjan 1:15-21 używa słów do opisania Bożej Mocy, czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Jako pierwsze pojawia się Moc, która po grecku znaczy; ,,Dynamis” - w Nowym Przymierzu występuje ponad sto razy. Zwróćmy uwagę na fakt, że ci, którzy ufają Bogu, zgodnie ze słowami apostoła mają doświadczać tej mocy. (2 Tym 1:7; 1 Kor 1:18) Skuteczne działanie tej mocy Bożej, jest tu słowo greckie; ,, Schyos "Wyrażenie te mówi o sile i zdolności (ale tak że fizycznej, materialnej). Skąd owa siła pochodzi?...

„Syn Człowieczy”
Bez kategorii / 17 listopada 2019

Między wieloma tytułami, stosowanymi do naszego Pana jest ten, który On sam często używał, to jest: „Syn Człowieczy”. Wyrażenie hebrajskie i aramejskie ,,syn człowieczy" - ,,ben'-adam, ben'-enas,, jest bardzo często synonimem słowa ,'człowiek - syn ludzkości, dziecko ludzkie'. Można zauważyć, że ten tytuł, który On stosuje do siebie odnosi się nie tylko do życia ziemskiego, ale do obecnego stanu w Chwale. „Syn Człowieczy” wyrażenie Pisma Świętego jest w tym względzie zupełnie jasne, że uniżenie się naszego Pana przez przyjęcie natury ludzkiej nie miało być nieskończone, lecz jedynie, by wykupić rodzaj ludzki i zapłacić dług, to jest nałożoną na człowieka karę, a tym samym, by dowieść posłuszeństwa ku Ojcu, za co też został, 'wielce Wywyższony' , nie tylko do chwały którą miał u Ojca przed założeniem świata, lecz do chwały, wyższej ponad aniołami(posłami), trony, moce i imię. Poniżej podaję kilka przykładów użycia tego tytułu przez naszego Pana Jeszu: „Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.(…)A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”- Mat 24:27,37 „Wyśle Syn Człowieczy Posłów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie i czyniących nieprawości.” - Mat 13:41 „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w...

Świadectwo
Bez kategorii / 31 lipca 2019

Wydawać świadectwo – to znaczy stwierdzać rzeczywistość jakiegoś faktu, nadając temu stwierdzeniu charakter bezpośrednio zaobserwowany, wymagany przez okoliczności zewnętrzne.---Konkordancja biblijna* Biblia zajmuje się przede wszystkim świadectwami wydawanymi przez ludzi i podkreślając ich wagę. Przepisy prawne regulują sposób dawania świadectwa; ,,nie wolno nikogo potępiać bez wysłuchania zeznań świadka”(Lb 5:13) – Aby wykluczyć ewentualny błąd lub złośliwość, żąda się, by było przynajmniej dwóch świadków(Lb 35: 30; Pp 17:6,19:15) ,,Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa”.- Mateusza 18:16 W przypadku wykroczeń zasługujących na karę śmierci świadkowie, biorąc pełną odpowiedzialność za wydanie wyroku skazującego i jako pierwsi mają wziąć udział w wykonywanym wyroku.(Pp 19:15; Mat 18:15) ,,Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie”.- Powtórzonego Prawa 17:7 Lecz gdzie wchodzi w grę ludzkie słowo, tam zawsze może się wśliznąć także kłamstwo. Psalmiści często uskarżają się na fałszywych świadków. ,,Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem”. - Psalm 27: 12 ,,Powstają fałszywi świadkowie,  pytają o to, czego nie wiem”. – Psalm 35:11 Dekalog bardzo surowo zakazuje składania fałszywych...

Jeszu jako postać historyczna
Bez kategorii / 20 czerwca 2019

„ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.(…) A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?” - Jana 6:38,62 Był kimś wyjątkowym, ponieważ  jak mówi Biblia zanim przyszedł na ziemię, żył w niebie. Przewyższał, zatem ludzi pod względem wiedzy i możliwości. Pomaga to zrozumieć, dlaczego czynił cuda i odznaczał się nadzwyczajną mądrością. Pan Jeszu Pomazaniec cieszył się niespotykanym autorytetem, był w stanie dać swym uczniom „władzy nad tchnieniami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.”(Mat 10:1) „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.” - Marka 1:22 Czy tym informacją można wierzyć? Czy można zakwestionować historyczność Pana Jeszu, Syna Bożego? Wiek XX i pierwsza połowa wieku XXI przyniosło za sobą teorie, że istnienie Chrystusa Syna Bożego opiera się na wielkiej mistyfikacji, a postać Pana Jeszu z Nazaretu to fikcja. Prawdą jest jednak, iż w zasadzie wszystkie wiadomości o Panu Jeszu zawdzięczamy jego naśladowcom z I wieku. Ich relacje zachowały się w ewangeliach. A Jak wyglądają fakty pod względem historii? Dawne źródła świeckie są dość bogate w informacje o Panu Jeszu z Nazaretu. Podzieliłem na dwie części - pierwszym takim źródłem jest sama Biblia,...

Diabeł
Bez kategorii / 5 maja 2019

Pismo Święte, nazywa największego wroga Bożego, greckim wyrazem ,diábolos' znaczy właśnie „oszczerca” ,,fałszywego oskarżyciela". Biblia nazywa go, Belzebub*, przywódcą zbuntowanych aniołów (złych duchów)(Mk 3:22; Mat 12:27). Nie wiadomo, jak nazywał się wcześniej. Otrzymał to imię, bo wystąpił przeciw Bogu. ,,Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.”(J8: 44) Przez wypowiedzenie kłamstw o Bogu, buntowniczy syn Boga uczynił siebie diabłem, czyli fałszywym oskarżycielem, potwarcą rzucającym oszczerstwa.(Mdr 2: 23, 24) Wiemy zresztą, że anioł Michał i jego niebiańskie wojska prowadzą ustawiczną walkę z demonami i przechodzą z pomocą człowiekowi(Dn 10: 13; Tob 6: 8; 8:2). Fakt, iż jeden z niebiańskich, duchowych synów Boga stał się szatanem diabłem, nie stawia w złym świetle działa Bożego. Diabeł nie jest tworem Boga, ale sam uczynił się nim. Próba skuszenia oszustwem niewiasty Ewy wywiodła na jaw jego niegodziwość, niesprawiedliwość(Dz 13: 10). Zboczył z drogi doskonałości. Można, więc było wówczas powiedzieć do niego, to co znacznie później powiedziano królowi Tyru: ,,Byłeś doskonały w postępowaniu swoim  od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość.” - Ezechiela 28:15 Ponieważ Szatan Diabeł użył do rozpoczęcia swego dzieła zwodzenia i oszukiwania ludzi przez ziemskiego węża, więc wąż stał się jego symbolem....