Pokora
Bez kategorii / 9 lutego 2020

Pokora biblijna, to przede wszystkim skromność, będąca przeciwieństwem próżności. Wolna od nierozumnych pretensji, człowiek skromny nie chełpi się własną mądrością. Jako przeciwstawienie pychy, pokora znajduje się na planie o wiele głębszym. Jest ona wyrazem postawy grzesznego stworzenia wobec Boga po Trzykroć Świętego. Człowiek pokorny przyznaje, że wszystko, otrzymał to od Boga ,,Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał”(1Kor4:7Bt) Pokora ma wielką wartość w oczach Boga. W Pismach Greckich „pokora" pochodzi od słów tapeinòo („ukorzyć; uniżyć”) i fren („umysł”). „Pokora” według polskiej definicji słownikowej oznacza „stan psychiczny polegający na odczuwaniu własnej małości, niższości; brak zarozumiałości, pychy; (...) potulność, uległość, uniżoność” Pokora należy do właściwości, które można rozwinąć. Przede wszystkim trzeba oczywiście mieć życzenie, żeby się nauczyć pokory. Skłonność w tym kierunku wzmaga się przez częste czytanie Biblii. Dowiadujemy się wtedy na przykład, że „Daje zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę” - Jakuba 4:6 Przykład Iszraela, który doświadczał nędzy w chwilach zbiorowych klęsk czy wygnania. Wszystkie te upokorzenia pozwoliły mu dostrzec całkowitą niemoc człowieka i nędzę grzesznika, który się odłączył od Boga. Wówczas człowiek jest skłonny zwrócić się ku Bogu sercem skruszonym....

,,Moc, władza, potęga” – gr. ,energeia, kratos, dynamis”
Bez kategorii / 19 listopada 2019

„Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jeszu i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.  [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jeszu Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawic na wyżynach niebieskich” - Efezjan 1:15-21bt Apostoł Paweł w liście do Efezjan 1:15-21 używa słów do opisania Bożej Mocy, czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Jako pierwsze pojawia się Moc, która po grecku znaczy; ,,Dynamis” - w Nowym Przymierzu występuje ponad sto razy. Zwróćmy uwagę na fakt, że ci, którzy ufają Bogu, zgodnie ze słowami apostoła mają doświadczać tej mocy. (2 Tym 1:7; 1 Kor 1:18) Skuteczne działanie tej mocy Bożej, jest tu słowo greckie; ,, Schyos "Wyrażenie te mówi o sile i zdolności (ale tak że fizycznej, materialnej). Skąd owa siła pochodzi?...

„Syn Człowieczy”
Bez kategorii / 17 listopada 2019

Między wieloma tytułami, stosowanymi do naszego Pana jest ten, który On sam często używał, to jest: „Syn Człowieczy”. Wyrażenie hebrajskie i aramejskie ,,syn człowieczy" - ,,ben'-adam, ben'-enas,, jest bardzo często synonimem słowa ,'człowiek - syn ludzkości, dziecko ludzkie'. Można zauważyć, że ten tytuł, który On stosuje do siebie odnosi się nie tylko do życia ziemskiego, ale do obecnego stanu w Chwale. „Syn Człowieczy” wyrażenie Pisma Świętego jest w tym względzie zupełnie jasne, że uniżenie się naszego Pana przez przyjęcie natury ludzkiej nie miało być nieskończone, lecz jedynie, by wykupić rodzaj ludzki i zapłacić dług, to jest nałożoną na człowieka karę, a tym samym, by dowieść posłuszeństwa ku Ojcu, za co też został, 'wielce Wywyższony' , nie tylko do chwały którą miał u Ojca przed założeniem świata, lecz do chwały, wyższej ponad aniołami(posłami), trony, moce i imię. Poniżej podaję kilka przykładów użycia tego tytułu przez naszego Pana Jeszu: „Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.(…)A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”- Mat 24:27,37 „Wyśle Syn Człowieczy Posłów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszelkie zgorszenie i czyniących nieprawości.” - Mat 13:41 „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w...

Świadectwo
Bez kategorii / 31 lipca 2019

Wydawać świadectwo – to znaczy stwierdzać rzeczywistość jakiegoś faktu, nadając temu stwierdzeniu charakter bezpośrednio zaobserwowany, wymagany przez okoliczności zewnętrzne.---Konkordancja biblijna* Biblia zajmuje się przede wszystkim świadectwami wydawanymi przez ludzi i podkreślając ich wagę. Przepisy prawne regulują sposób dawania świadectwa; ,,nie wolno nikogo potępiać bez wysłuchania zeznań świadka”(Lb 5:13) – Aby wykluczyć ewentualny błąd lub złośliwość, żąda się, by było przynajmniej dwóch świadków(Lb 35: 30; Pp 17:6,19:15) ,,Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa”.- Mateusza 18:16 W przypadku wykroczeń zasługujących na karę śmierci świadkowie, biorąc pełną odpowiedzialność za wydanie wyroku skazującego i jako pierwsi mają wziąć udział w wykonywanym wyroku.(Pp 19:15; Mat 18:15) ,,Ręka świadków pierwsza się wzniesie przeciw niemu, aby go zgładzić, a potem ręka całego ludu. Usuniesz zło spośród siebie”.- Powtórzonego Prawa 17:7 Lecz gdzie wchodzi w grę ludzkie słowo, tam zawsze może się wśliznąć także kłamstwo. Psalmiści często uskarżają się na fałszywych świadków. ,,Nie wydawaj mnie na łaskę moich nieprzyjaciół, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem”. - Psalm 27: 12 ,,Powstają fałszywi świadkowie,  pytają o to, czego nie wiem”. – Psalm 35:11 Dekalog bardzo surowo zakazuje składania fałszywych...

Jeszu jako postać historyczna
Bez kategorii / 20 czerwca 2019

„ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.(…) A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem?” - Jana 6:38,62 Był kimś wyjątkowym, ponieważ  jak mówi Biblia zanim przyszedł na ziemię, żył w niebie. Przewyższał, zatem ludzi pod względem wiedzy i możliwości. Pomaga to zrozumieć, dlaczego czynił cuda i odznaczał się nadzwyczajną mądrością. Pan Jeszu Pomazaniec cieszył się niespotykanym autorytetem, był w stanie dać swym uczniom „władzy nad tchnieniami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.”(Mat 10:1) „Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.” - Marka 1:22 Czy tym informacją można wierzyć? Czy można zakwestionować historyczność Pana Jeszu, Syna Bożego? Wiek XX i pierwsza połowa wieku XXI przyniosło za sobą teorie, że istnienie Chrystusa Syna Bożego opiera się na wielkiej mistyfikacji, a postać Pana Jeszu z Nazaretu to fikcja. Prawdą jest jednak, iż w zasadzie wszystkie wiadomości o Panu Jeszu zawdzięczamy jego naśladowcom z I wieku. Ich relacje zachowały się w ewangeliach. A Jak wyglądają fakty pod względem historii? Dawne źródła świeckie są dość bogate w informacje o Panu Jeszu z Nazaretu. Podzieliłem na dwie części - pierwszym takim źródłem jest sama Biblia,...