JHWH Bóg miłujący prawość, a nienawidzący nieprawość
Bez kategorii / 16 maja 2018

 (1 Mojżeszowa 12:1-3; 22:1-14). Bóg oświadczył wtedy: „Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan [w tekście hebrajskim: ,יהוה JHWH. ,,«Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu»" - Ks. Rodzaju 22: 16-18 Kim On jest, zadają pytania ludzie? Jedni mówią i opisują jako krwawy Bóg a inni mówią miłościwy, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze, tak relacjonuje Mojżesz,, (Ks. Pp 32:1-7). Aby dowiedzieć się kim jest Bóg JHWH musimy zasięgnąć źródła, czyli do Biblii. JHWH to imię, które Bóg sam sobie nadał. Nie jest to jedyny sposób objawienia się Boga, nawet poza Iszraelem człowiek może spotkać się z prawdziwym Bogiem.(Dz 17: 27, 28) Chcąc spełnić obietnice dane Abrahamowi, Bóg wszedł w szczególne przymierze z narodem. Owo przymierze zawarł przez Mojżesza, wybitnego przywódcę hebrajskiego i pośrednika między Bogiem a Iszraelem. ,,Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu…” - P. Prawa 34: 4 Kanaan, Kananejczycy. Kim byli? Kananejczykami nazywano...