Bestia
Bez kategorii / 9 marca 2017

Bestia „Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!” Mateusza 24:15,16 Israel został uprzedzony o nadciągającym zniszczeniu. Tym razem jednak było inaczej. Chrystus zapowiedział karę, ale nie zapowiedział jej końca. Naród izraelski nie może mieć żadnej nadziei na zakończenie kary i powrót do łask u prawdziwego Boga. Israel, który chciałby trwać przy starych wierzeniach nie może tego zrobić bez świątyni a tej nikt nie odważy się zbudować. Mimo że w Palestynie powstało państwo żydowskie nazywane Israele to faktycznie jego władza jest zależna od obecnej potęgi światowej, czyli USA. Israel od czasów powrotu z niewoli babilońskiej jest fikcją państwa prawdziwego, dlatego jest w księdze Objawienia nazwany bestią, której głowami są władcy potęg światowych. Dopiero na tych głowach siedzi Wielka Nierządnica, czyli sekta odstępczych żydów. Państwo żydowskie będzie bestią tak długo aż na jego tronie zasiądzie prawowity władca, czyli Jeszu, Pomazaniec Boży. Obecna władza nie jest prawowita z punktu widzenia Boga. (Ezechiela 21:25-27 (inne przekłady 21:30-32) Już w czasach, gdy Pan nasz Jeszu chodził po ziemi istniała organizacja nazywającą siebie Israelem, a faktycznie będącą jego nieudolną imitacją. Wówczas to królem bestii...

Nierządnica
Marzec / 2 marca 2017

Większość chrześcijan twierdzi, że nierządnicą ,,Babilon Wielki,, jest Watykan? Watykan nie jest nierządnicą, jest z jednych z córek nierządnicy i dlatego trudno jest ją odszyfrować. Czyny Watykanu są uderzająco podobne, ponieważ wykonuje i działa na polecenie Babilonu Wielkiego i dlatego większość chrześcijan a przede wszystkim protestanci skupiają się na Watykanie.  Bazując na propagandzie protestanckiej można dojść do wniosku, że „wielką nierządnicą” jest kościół katolicki a może nawet sam papież. Jednak jest to błędny wniosek. Otóż powołują się oni na fragment księgi Objawienia. Objawienie 17:9 ,,Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów,, (przekład protestancki – biblia warszawska) Łączą oni wypowiedź „siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta” z poglądem, że Rzym, w którym rezyduje papież jest zbudowany na siedmiu pagórkach (wzgórzach). Otóż większość osób tej informacji nigdy nie sprawdza. Według legendy miasto zostało założone przez Romulusa na Palatynie (Mons Palatinus) a więc początek bierze z jednego wzniesienia a nie z, siedmiu, ale to zrozumiałe. Miasto rozwijało się stopniowo obejmując coraz większy obszar. W którymś momencie obejmowało 2 później 3, 4, 5, 6 i 7 pagórków. Oczywiście nie zatrzymało się na tym i rozwijało się dalej. Dziś Rzym, jeśli dobrze...